top of page

APFC ÜYELİK ŞARTLARI VE SÖZLEŞMESİ

                                                                         

1. Üye’nin Kulüp’ten satın almış olduğu üyeliği Kulüp tarafından belirlenen/belirlenecek kurallar, imkanlar ve uygulamalar çerçevesinde ve ödemelerini düzenli olarak yapması şartıyla belirtilen Üyelik Süresi boyunca kullanma hakkı bulunmaktadır. Üye, üyelik bedelini ödememesi ve/veya Kulüp’e veya personeline, diğer üyelere ya da misafirlerine karşı suistimallerde veya ahlaka mugayir harekette bulunması veya sözler sarfetmesi ya da suç unsuru eylem, şiddet hareketlerinde, küçük düşürücü davranışlarda bulunması hallerinde üyeliğinin geçici bir süreliğine, söz konusu süre üyeliğinin sonuna eklenmemek ya da iadesi yapılmamak üzere dondurabileceğini veya iptal edilebileceğini kabul eder.̈ Üyelik Sözleşmesi; özellikle personel ya da diğer üyelere bağırmak, şiddette/darpta bulunmak, küfür etmek gibi durumlarda derhal tek taraflı olarak feshedilebilir. İşbu maddede belirtilen fesih halleri Üye’nin misafirleri için de geçerli olup, misafirlerin hareketlerinden doğacak sorumluluk Üye’ye aittir.

 

2. Süresi geçmiş borcu olmamak kaydıyla; üye tarafından yazılı olarak talep edilmek ve Kulüp tarafından onaylanmak kaydıyla, belge ile kanıtlanmış askerlik, doğum, ciddi sağlık sorunları gibi durumlarda oluşacak üyeliğin dondurulması halleri hariç Üye, satın aldığı süre kadar Kulüp’ü kullanabilir. Kulüp satın alınmış olan üyelik süresince Üye’ye hizmet vermeye hazır bir şekilde bulundan dolayı herhangi bir nedenle kullanılmamış olan süreler üyelik sonuna eklenmez.

 

3. Üye, işbu sözleşmede yer alan kendisine ait olan tüm evrakı (kimlik fotokopisi, ehliyet v.b.) sözleşme esnasında Kulüp’e ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi durumlarda Kulüp, sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.

 

4. Üyelik, Üye tarafından ödeme şekli her ne olursa olsun peşin olarak satın alınmıştır. Kulüp Üye’ye hizmet verebilmek için her zaman hazır olarak beklediğinden; üyeliğin kullanılmadığı iddia edilerek hiçbir ş̧ekilde uzatılamaz, kullandırılamaz ve bedel iadesi yapılamaz.

 

5. Kulüp üyelerin güvenliği için, tesise giriş kontrollerini çeşitli yöntemlerle yapabilir. Üye bu yöntemlere uymak ve istendiğinde kendisine Kulüp tarafından verilmiş olan QR Code veya geçerli bir kimlik kartını ibraz etmekle yükümlüdür.

 

6. İşbu sözleşme imza anında “APFC” tarafından üyeye sağlık raporu için gerekli form verilmiştir. Üye bu sağlık raporunu ilgili makamlara onaylatıp Kulüp’e geri vermekle yükümlüdür. Kulüp kendisine bu onaylı sağlık raporunu vermeyen üyelerin kulüpte yaşayacağı sağlık sorunlarından sorumlu tutulamaz.

 

7. Personal Training yani birebir seanslık üyeliklerin, üyelerin kendileri tarafından satın alınması zorunludur.Paketler yalnızca belirtilen hizmetler için kullanılabilir ve başka bir hizmet için kullanılamaz. Misafir İ̇lişkileri Departmanında satın alınan seanslık paketlerin her biri yalnızca tek bir seansta, satın alan üye tarafından kullanılabilir. Üzerinde ismi yazan kişiler dışındaki üyelere seanslık hizmet verilemez. Satın alınan seanslık paketler sebepsiz olarak kullanılmadığı/kullanılmayacağı ileri sürülerek iade edilemez. Sağlık nedeniyle (Doktor Raporu ile belgelenmelidir) vb. nedenlerle iptal edilmesi istenilen seanslık hizmetlerde, kullanılmış olan seansların Örnek; Kulüpte sunulan Seanslık Hizmet Paket adetleri̧ 4-8-12 şeklindedir. 12 seanslık hizmet satın almış bir üye; 3. seansta sağlık nedeni ile kullanmadığı seanslara ait bedeli iade almak isterse ,üyeye iade edilecek bedel; verdiği bedelden 3’ün bir üst seviyesi olan 4 seanslık biletin bedelinin kesilerek geri kalanının iadesi şeklinde olabilir. Seanslık Hizmet alan her üye bu kuralı peşinen kabul etmiş sayılır. İptaller randevu saatinden 6 saat önceden yapılmak zorundadır. 6 saat önceden iptal edilmeyen randevulara dair hizmet daha sonra verilemeyeceği gibi, ücret iadesi de yapılamaz. Seansa geç kalındığında geç kalınan süre seansın sonuna eklenemez. Ö̈rnek; seansa 15 dk. Geç kalındı ise seans 50 dk. olarak değil 35 dk. olarak uygulanır. “APFC” seanslık hizmet satışı yaptığı üyelere ikinci ve/veya daha fazla kes Seanslık Hizmet satma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

8. Kulüp tesis içinde ya da otopark alanında kaybolan/çalınan/unutulan/bırakılan eşyalardan sorumlu değildir. Yazılı olarak beyan edilmeyen hiçbir eşyadan kulüp sorumlu tutulamaz.

 

9. Kulüp, üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla önceden haber vererek ya da vermeksizin Kulüp kurallarını, aktivitelerini, hizmetlerini, hizmet standartlarını, sunum şekillerini, hizmet bedellerini, çalışma yapan eğitmenleri, çalışma saatlerini değiştirebilir. Yine Kulüp, tesisin bazı bölümlerini ya da tümünü sebep göstermeksizin süreli ya da süresiz olarak kapatabilir. Tüm tesislerin, hizmetlerin ve aktivitelerin kullanımı tamamen durdurularak kapatılmadıkça, üyelere herhangi bir bedel- ücret-aidat iadesi veya üyelik telafisinde bulunması söz konusu değildir.

 

10. Üye, Kulüp’ün kendi kendi cep telefonu/ev/işyeri/posta/elektronik posta adreslerine, gerek Kulüp üyeliği ile ilgili bilgileri ve uygulamaları gerekse sponsorların ve/veya reklam veren firmaların reklamlarının tanıtımlarının ve promosyon malzemelerinin gönderilebileceğini kabul eder.

 

11. Üyenin ve misafirinin Kulüp içi veya dışı her türlü aktivitelere ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartları ve uygunluğu taşıyıp taşımadıkları kendi sorumluluklarında olup, Kulüp’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin ve misafirlerinin her ne sebeple olursa olsun üyelikleri süresince ve sair zamanlarda Kulüp içerisinde meydana gelebilecek her türlü bedeni, fiziki, ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Kulüp’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi bunlardan doğan taleplere de muhatap olmayacaktır. Kulüp kilo kaybı veya artışı ve benzeri her türlü konuda sağlığın iyileştirilmesi gibi yazılı ve sözlü taahhüdü etmediği gibi zayıflamayı destekleyen ilaç ve ürünleri tavsiye etmez.

 

12. Kulüp ile üyeler arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Kulübün ticari ve kanun defterleri, kayıtları düzenleyeceği tutanakları ve bunların dayanağını oluşturan belgeler tek taraflı kesin delil sayılır.

 

13. Kulüp içerisinde Kulüp Yönetiminin izni olmaksızın herhangi bir kaydedici cihaz ile fotoğraf ve video kaydı yapmak yasaktır. Ancak günümüz teknolojisi gereği, birçok kişi fotoğraf ya da film çekme kabiliyeti olan cep telefonu kullanmaktadır. Bu cihazların tesis içerisindeki kullanımı yasak değildir. Her üye kendi mahremiyetini koruyacak tedbirleri yine kendisi almalıdır. Kulüp’ün bu konuda oluşabilecek durumlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

14. Üye, işbu sözleşmenin imzalanmasıyla Kulüp tarafından çeşitli zamanlarda ilan ve/veya tebliğ edilmiş ve/veya edilecek olan tüm Kulüp/Tesis/Üyelik kurallarına uymayı kabul ve taahhüt eder. Üyelerin uymakla yükümlü olduğu Üyelik Kurallarının güncel hali www.adaperformancenter.com adresinden görülebilir.

 

15.Üye, Kulüp’ün kurallarına uygun olan üyelik iptal talebini kulübe yazılı olarak yapmak zorundadır. Üye’nin, satın aldığı üyeliğin iptalini 14 gün içerisinde bildirmesi halinde üyelik bedeli, Kulüp’ün ilgili makamlarından geçtikten sonra, güncel eğitim bedeli düşülerek, Üye’nin üyeliği satın alırken kulübe yaptığı ödeme şekli dikkate alınarak aynı ödeme şekliyle (Slip iptali, banka havalesi, senet iadesi v.b.) geri ödenir ve üyelik iptal edilir. Sözleşmenin imza tarihini takip eden 14.günden sonra yapılacak üyelik iptallerinde ise (Tam teşekkülü devlet hastanesinden alınmış “Spor yapamaz” heyet raporu ve şehir/ülke dışına taşındığına dair belge ibrazi hariç olmak üzere) herhangi bir bedel iadesi kesinlikle yapılmaz. Ancak; spor yapamaz raporu alınması ya da şehir/ülke dışına taşınıldığına dair belgelerin sunulması ve Kulüp tarafından uygun görülmesi ve benzer durumlarda, Sözleşme toplam bedelinin %10’u tutarında sözleşme-masraf kesintisi uygulanmasının yanı sıra, eğitim bedeli ve üyelik talebinin yapıldığı gün itibariyle “geçen üyelik süresi” hesaplanır ve kalan süreye ait üyelik bedeli iade işlemleri yapılır. Geçen üyelik süresinin hesabında, Üye’nin Kulüp’ü fiili olarak olarak kullanıp kullanmamış olmasının bir önemi yoktur.

 

 16. İşbu sözleşme imza tarihinde uygulanmış olan indirimler, kampanyalar, hediye aylar v.b. üye lehine olan tüm uygulamalar yalnızca bu sözleşme için geçerlidir. Kulüp’ün üyelik yenilemelerinde ve/veya üçüncü kişilere aynı uygulamaları yapma yükümlülüğü bulunmadığı gibi; Kulüp’ün işbu üyelik sözleşmesi süresini uzatmama ve üyelik bittğinde; Üye’ye yeni bir üyeliği sebep göstermeksizin satmama/ yenilememe hakkı saklıdır.

 

17. Taraflar işbu Sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah ve tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliğinde Üye, en geç 5 iş günü içerisinde bu değişikliği Kulüp’e yazılı olarak bildirlmek zorundadır. Aksi takdirde Kulüp tarafından işbu sözleşmede belirtilen adresin kanuni tebligat olarak kabul edileceğini ve bu adrese gönderilecek tebligatların tebliğ edilmiş sayılacağını Üye peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

17(onyedi) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, site kayıt olunması  esnasında zorunlu işaretlenecek kutucuk aracılığı ile veya ıslak imza ile kayıt esnasında onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

bottom of page